ஐ போனும் எதிர் காலமும்நாள் செல்லச் செல்ல ஐ போனின் செயற் திறன் அதிகரிப்பது போலவே அதன் பருமனும் அதிகரிக்கின்றது. இப்படியே சென்றால் எதிர் கால ஐ போன் இப்படியும் இருக்கலாம். 

0 Responses to “ஐ போனும் எதிர் காலமும்”

தங்களின் கருத்துக்களுக்கு நன்றிகள் Farhan Facebook http://qaruppan.blogspot.com/

Post a Comment

My Blog List

,
All Rights Reserved .கருப்பன். |